سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

نه عالم بود و نه آدم که او بود

که او بود و خدا آن دم که او بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - نه عالم بود و نه آدم که او بود

ki uhgl f,n , ki Hnl ;i h, f,n

;i h, f,n , onh Hk nl ;i h, f,n


 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی امید در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364482