• جستجوی آزموده را آزمودن خطاست در همه ی آثار
  • جستجوی خر در همه ی آثار
  • جستجوی می در همه ی آثار
  • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
  • جستجوی محنت در همه ی آثار
  • جستجوی بخت بز در قاآنی
  • جستجوی ناز در حافظ
  • جستجوی باد صبا در حافظ
  • جستجوی اختیار در همه ی آثار
  • جستجوی شکر خدا در حافظ
  • تعداد ابیات منتشر شده : 334748