سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

صبور است او یقین و راز دان است

حقیقت اندر اینجا بود جان استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - صبور است او یقین و راز دان است

wf,v hsj h, drdk , vhc nhk hsj

prdrj hknv hdk[h f,n [hk hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165