سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

صبور است و کریم و بردبار است

حقیقت در نهانی آشکار استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - صبور است و کریم و بردبار است

wf,v hsj , ;vdl , fvnfhv hsj

prdrj nv kihkd Ha;hv hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165