سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بگفتی آنچه ما اینجا بگفتیم

ز تو دیدیم اسرار و شنفتیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بگفتی آنچه ما اینجا بگفتیم

f'tjd Hk]i lh hdk[h f'tjdl

c j, ndndl hsvhv , aktjdl

تعداد ابیات منتشر شده : 507645