سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بکش رنج این زمان چون گنج داری

ز ما در عشق هان کن پایداریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بکش رنج این زمان چون گنج داری

f;a vk[ hdk clhk ],k 'k[ nhvd

c lh nv uar ihk ;k \hdnhvd

تعداد ابیات منتشر شده : 507630