سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

تو گفتی سرّ ما اکنون ببر سر

که تا آیی و بینی بیشک آن سرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - تو گفتی سرّ ما اکنون ببر سر

j, 'tjd svّ lh h;k,k ffv sv

;i jh Hdd , fdkd fda; Hk sv

تعداد ابیات منتشر شده : 508170