سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

محمد با علی فتحو فتوحست

محمد آدم و حیدر چو نوح استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - محمد با علی فتحو فتوحست

lpln fh ugd tjp, tj,psj

lpln Hnl , pdnv ], k,p hsj

 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در فردوسی
 • جستجوی هوس باد بهارم در حافظ
 • جستجوی تخته نرد در خاقانی
 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی نماز در حافظ
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی محسن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050