سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بسی با سالکان بودی درین راه

بسی ز ایشان تو بشنودی بسی راهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بسی با سالکان بودی درین راه

fsd fh shg;hk f,nd nvdk vhi

fsd c hdahk j, fak,nd fsd vhi

تعداد ابیات منتشر شده : 508095