سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

وصالش در فراق آمد پدیدار

چو گردد او ز صورت ناپدیدارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - وصالش در فراق آمد پدیدار

,whga nv tvhr Hln \ndnhv

], 'vnn h, c w,vj kh\ndnhv

تعداد ابیات منتشر شده : 509490