سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

رسانم سوی ذات اول صفاتم

کنم محو و رسانم سوی ذاتمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - رسانم سوی ذات اول صفاتم

vshkl s,d bhj h,g wthjl

;kl lp, , vshkl s,d bhjl

تعداد ابیات منتشر شده : 509490