سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

چوخواهی گشت سوی حضرتم باز

نظر میکن تو درانجام و آغازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - چوخواهی گشت سوی حضرتم باز

],o,hid 'aj s,d pqvjl fhc

kzv ld;k j, nvhk[hl , Hyhc

تعداد ابیات منتشر شده : 509490