سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

یکی اند این زمان در جملگی گم

همه چون قطره ایشانند قلزمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - یکی اند این زمان در جملگی گم

d;d hkn hdk clhk nv [lg'd 'l

ili ],k rxvi hdahkkn rgcl

تعداد ابیات منتشر شده : 509490