سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

دم از این میزنم گرمیزنم من

تو مرد راهی و بیشک منم زنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - دم از این میزنم گرمیزنم من

nl hc hdk ldckl 'vldckl lk

j, lvn vhid , fda; lkl ck

تعداد ابیات منتشر شده : 510165