سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

ترا از خویش شد در باز اینجا

توئی در عشق کل در را ز اینجاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - ترا از خویش شد در باز اینجا

jvh hc o,da an nv fhc hdk[h

j,ئd nv uar ;g nv vh c hdk[h

تعداد ابیات منتشر شده : 510120