سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

مرا راز نهان میباید اینجا

توئی درعشق کل در راز اینجاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - مرا راز نهان میباید اینجا

lvh vhc kihk ldfhdn hdk[h

j,ئd nvuar ;g nv vhc hdk[h

تعداد ابیات منتشر شده : 510120