سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

مرا راز نهان میباید از دل

که تا چون درم بگشاید از دلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - مرا راز نهان میباید از دل

lvh vhc kihk ldfhdn hc ng

;i jh ],k nvl f'ahdn hc ng

تعداد ابیات منتشر شده : 510120