سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

درم بگشای و ره ده در درونم

که هم تو درگشا و رهنمونمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - درم بگشای و ره ده در درونم

nvl f'ahd , vi ni nv nv,kl

;i il j, nv'ah , vikl,kl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165