سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عمان سامانی

چگونه عشقی، درنده ی تمام حجب

چگونه عشقی، سوزنده ی تمام مللآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عمان سامانی - چگونه عشقی، درنده ی تمام حجب

]',ki uard، nvkni d jlhl p[f

]',ki uard، s,ckni d jlhl lgg

تعداد ابیات منتشر شده : 466260