سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

بهارش تویی غمگسارش تویی

درین تنگ زندان زوارش توییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - بهارش تویی غمگسارش تویی

fihva j,dd yl'shva j,dd

nvdk jk' cknhk c,hva j,ddتعداد ابیات منتشر شده : 206498