سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

درو آب چشمه ، در او آب جوی

که رنجه نبودی درو آب جویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - درو آب چشمه ، در او آب جوی

nv, Hf ]ali ، nv h, Hf [,d

;i vk[i kf,nd nv, Hf [,d

تعداد ابیات منتشر شده : 509595