سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

گر ملک بود بدست محمود بود

ور سعد بود بدست مسعود بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - گر ملک بود بدست محمود بود

'v lg; f,n fnsj lpl,n f,n

,v sun f,n fnsj lsu,n f,n


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586