سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

گفتم آتش رسد بهیبت او

گفت گنجشک چون رسد بعقابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - گفتم آتش رسد بهیبت او

'tjl Hja vsn fidfj h,

'tj 'k[a; ],k vsn furhf

تعداد ابیات منتشر شده : 510165