سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

گذشته باد ز هرچ آرزو کند چو سخن

رسیده باد بهرچ آرزو کند چو فکرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - گذشته باد ز هرچ آرزو کند چو سخن

'baji fhn c iv] Hvc, ;kn ], sok

vsdni fhn fiv] Hvc, ;kn ], t;vتعداد ابیات منتشر شده : 331658