سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

ای بزرگ بی نهایت ، ای امیر بی خلاف

ای جواد بی ملات ای کریم با گهرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - ای بزرگ بی نهایت ، ای امیر بی خلاف

hd fcv' fd kihdj ، hd hldv fd oght

hd [,hn fd lghj hd ;vdl fh 'iv


 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی معنی شود در مولوی
 • جستجوی خاتم جاه ترا بادا ز فیروزی نگین ! در همه ی آثار
 • جستجوی تن آدمی شریف است در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی فال در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251656