سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

ای بتو نیکو مروّت ، ای بتو زیبا ادب

ای بتو پاینده شاهی ، ای بتو خرّم بشرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - ای بتو نیکو مروّت ، ای بتو زیبا ادب

hd fj, kd;, lv,ّj ، hd fj, cdfh hnf

hd fj, \hdkni ahid ، hd fj, ovّl fav


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی تکرار اشتباه در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی معنی شود در مولوی
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251656