سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

ای بتو نیکو مروّت ، ای بتو زیبا ادب

ای بتو پاینده شاهی ، ای بتو خرّم بشرآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59315