سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

بلی بدین صفت و جایگاه و مرتبت است

مدیح شاه جهان شهریار بی همتاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - بلی بدین صفت و جایگاه و مرتبت است

fgd fndk wtj , [hd'hi , lvjfj hsj

lndp ahi [ihk aivdhv fd iljhتعداد ابیات منتشر شده : 206498