سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

چنان بود پدری کش چنین بود فرزند

چنین بود عرضی کش چنان بود جوهرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - چنان بود پدری کش چنین بود فرزند

]khk f,n \nvd ;a ]kdk f,n tvckn

]kdk f,n uvqd ;a ]khk f,n [,iv


 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی شب نیست که در فراق رویت در سعدی
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287600