سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

خاک و باد و آب و آتش طبع ازان شد که اسب اوست

خاک طاقت ، آب گردش ، باد پا ، آتش نعالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - خاک و باد و آب و آتش طبع ازان شد که اسب اوست

oh; , fhn , Hf , Hja xfu hchk an ;i hsf h,sj

oh; xhrj ، Hf 'vna ، fhn \h ، Hja kuhg

تعداد ابیات منتشر شده : 510165