سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

بلاله ماند این لیکن نه لاله است

شرار آتش نمرود و نارستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - بلاله ماند این لیکن نه لاله است

fghgi lhkn hdk gd;k ki ghgi hsj

avhv Hja klv,n , khvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165