سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

گهش آویخته داری دو بر دو

گهش بر آتش رخشان نشانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - گهش آویخته داری دو بر دو

'ia H,doji nhvd n, fv n,

'ia fv Hja voahk kahkd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165