سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

علم او دارد جمال و عدل او دارد شرف

فخر او دارد قوام و فضل او دارد عیارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - علم او دارد جمال و عدل او دارد شرف

ugl h, nhvn [lhg , ung h, nhvn avt

tov h, nhvn r,hl , tqg h, nhvn udhvتعداد ابیات منتشر شده : 373712