سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عنصری

عکس شمشیر او مبارز را

آتش انگیزد از میان جگرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عنصری - عکس شمشیر او مبارز را

u;s aladv h, lfhvc vh

Hja hk'dcn hc ldhk ['v

تعداد ابیات منتشر شده : 510165