سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فایز

ندانم ای غزالم از چه دشتی

در ایام جوانی خوش گذشتیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فایز - ندانم ای غزالم از چه دشتی

knhkl hd ychgl hc ]i najd

nv hdhl [,hkd o,a 'bajdتعداد ابیات منتشر شده : 292227