سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فایز

گذشتی از بر چشمان فایز

چو عمر رفته رفتی برنگشتیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فایز - گذشتی از بر چشمان فایز

'bajd hc fv ]alhk thdc

], ulv vtji vtjd fvk'ajdتعداد ابیات منتشر شده : 292227