سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فایز

بتا در گوش، گوش آویز داری

لب می گون شکّرریز داریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فایز - بتا در گوش، گوش آویز داری

fjh nv ',a، ',a H,dc nhvd

gf ld ',k a;ّvvdc nhvdتعداد ابیات منتشر شده : 292227