سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فایز

بشارت می دهد این دل به فایز

دلی در سینه مهرانگیز داریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فایز - بشارت می دهد این دل به فایز

fahvj ld nin hdk ng fi thdc

ngd nv sdki livhk'dc nhvdتعداد ابیات منتشر شده : 292227