سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فایز

خروس امشب بداده هرزه خوانی

مگر وقت سحر امشب ندانی؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فایز - خروس امشب بداده هرزه خوانی

ov,s hlaf fnhni ivci o,hkd

l'v ,rj spv hlaf knhkd?تعداد ابیات منتشر شده : 292241