سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فایز

اگر بیداد گردد یار فایز

به بالت تیر تا شهپر نشانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فایز - اگر بیداد گردد یار فایز

h'v fdnhn 'vnn dhv thdc

fi fhgj jdv jh ai\v kahkdتعداد ابیات منتشر شده : 292241