سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فایز

نمی بینم ز مردم آشنایی

نمی آید ز کس بوی وفاییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فایز - نمی بینم ز مردم آشنایی

kld fdkl c lvnl Hakhdd

kld Hdn c ;s f,d ,thdd


 • جستجوی اسب در فایز
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184