سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فایز

خداوندا جوانیم به سر رفت

درخت شادکامی بی ثمر رفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فایز - خداوندا جوانیم به سر رفت

onh,knh [,hkdl fi sv vtj

nvoj ahn;hld fd elv vtjتعداد ابیات منتشر شده : 415004