سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

آن بکشی زینت میدان خسرو روز جنگ

وین بخوبی شمسه ایوان خسرو روز بارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - آن بکشی زینت میدان خسرو روز جنگ

Hk f;ad cdkj ldnhk osv, v,c [k'

,dk fo,fd alsi hd,hk osv, v,c fhvتعداد ابیات منتشر شده : 380496