سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

رنج دارد جای خون و درد دارد جای روح

عشق دارد جای صبر و آب دارد جای خوابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - رنج دارد جای خون و درد دارد جای روح

vk[ nhvn [hd o,k , nvn nhvn [hd v,p

uar nhvn [hd wfv , Hf nhvn [hd o,hf


 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712