سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

با هنر دست سخی و با شرف روی نکو

با خرد خوی نکو با سخن فصل الخطابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - با هنر دست سخی و با شرف روی نکو

fh ikv nsj sod , fh avt v,d k;,

fh ovn o,d k;, fh sok twg hgoxhf


 • جستجوی حاصل در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254