سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

دست او در دست گیر و روی او بر روی نه

بوسه اندر بوسه بند و عیش با او خوش گذارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - دست او در دست گیر و روی او بر روی نه

nsj h, nv nsj 'dv , v,d h, fv v,d ki

f,si hknv f,si fkn , uda fh h, o,a 'bhv

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474597