سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

هر که از شادی تو شاد نباشد به جهان

یک زمان دور مباد از غم و از ناله زارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - هر که از شادی تو شاد نباشد به جهان

iv ;i hc ahnd j, ahn kfhan fi [ihk

d; clhk n,v lfhn hc yl , hc khgi chv


 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468