سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

شاه روز افزون خوانند ترا باز امسال

زآنکه هر روز فزایی چو شکوفه به بهارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - شاه روز افزون خوانند ترا باز امسال

ahi v,c htc,k o,hkkn jvh fhc hlshg

cHk;i iv v,c tchdd ], a;,ti fi fihvتعداد ابیات منتشر شده : 380525