سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

شبی گذاشته ام دوش خوش به روی نگار

خوشا شبا که مرا دوش بود با رخ یارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - شبی گذاشته ام دوش خوش به روی نگار

afd 'bhaji hl n,a o,a fi v,d k'hv

o,ah afh ;i lvh n,a f,n fh vo dhv


 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334791