سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

شبی گذاشته ام دوش خوش به روی نگار

خوشا شبا که مرا دوش بود با رخ یارآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 112640