سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

ای عرض تو بر چشم تو چون دیده گرامی

ای مال تو بر چشم تو چون دشمن تو خارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - ای عرض تو بر چشم تو چون دیده گرامی

hd uvq j, fv ]al j, ],k ndni 'vhld

hd lhg j, fv ]al j, ],k nalk j, ohv


 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331658