سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

اگر همی به پسر تهنیت شود واجب

بدین پسر که ملک یافته ست واجب ترآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167058